Morning Prayer & Holy Eucharist

Wednesday, May 8, 2019
8:00 AM

 

CelebrantFr. Turner
Morning Prayer
Psalm38, 39 & 40
LessonDaniel 5:1-12
Holy Eucharist
RiteRite I
LessonActs 8:1b-8
GospelJohn 6:35-40